Deichmanske

Finner du ikke svaret her?
Kontakte megler

FAQs

Spørsmål og svar av interesse for interessenter vil bli publisert anonymt her.

– Oslo kommune selger eiendommen Arne Garborgs plass 4 som helhet. Det vil ikke være mulig å kun kjøpe deler av eiendommen.

  • I avtalen om forkjøp, som ligger vedlagt i prospektet, er det inntatt et punkt 5 som angir prinsippene for beregning av innløsingssummen. Det er her presisert at:

    «Innløsningssummen skal være lik avtalt kjøpesum, eller lik verdien av vederlaget hvis dette skal ytes i annet enn penger.

    Når erverv skjer ved arv, skifte, gave eller gavesalg, skal innløsningssummen tilsvare den pris man kunne forventes å ha oppnådd ved salg på markedsmessige vilkår den dag ervervet fant sted»

    Med andre ord avhenger svaret av hva slags type avhendelse det er snakk om. Ved ordinært salg i markedet vil det være avtalt kjøpesum. Ved arv, skifte, gave eller gavesalg så vil en uavhengig takst være det som nærmest kan si noe om hva man kunne forvente å ha oppnådd ved salg ut i det åpne markedet.


  • Det ligger ingen restriksjoner på selve bruken av sjefsbibliotekarens kontor. Kontoret skal imidlertid behandles som om det var fredet med opprinnelig løst inventar, og forutsettes tilbakeført med opprinnelig møblering. En eventuell nærmere avklaring av hvilke forbehold som gjelder for oppussing av rommet må interessenter og ny eier ta direkte med Byantikvaren.

–  For avklaringer knyttet til hva som kan og ikke kan gjøres med byggets eksteriør og interiør oppfordrer selger interessenter til å ta kontakt direkte med Byantikvaren og/eller Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Utgifter til strøm og fjernvarme i 2018 og 2019

Utgifter til strøm og fjernvarme henholdsvis kr. 2 256 957,- i 2018 og kr. 2 035 696 i 2019.

– Det ligger ingen føringer i planene for nytt regjeringskvartal for bruken av balkongen ut fra hovedsalen.

  • Ja, det er den. Den kan du laste ned her. Merk at mulighetsstudien fra 2015 er utarbeidet i forbindelse med avklaring av offentlig bruk av bygget, og at den på det tidspunktet utforsket et mulighetsrom for fremtidig bruk. Mulighetsstudien fra 2015 gir uttrykk for muligheter som per i dag (juni 2020) ikke er kvalitetssikret mht. gjennomførbarhet opp mot bl.a. Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren. Selger tar derfor forbehold om hvor vidt mulighetene i studiene lar seg gjennomføre.

– I tilstandsanalysen er det gitt en dokumentoversikt over vedlegg som skulle følge med rapporten. Vedleggene ble imidlertid ikke ferdigstilt grunnet en endring i oppdraget. Henvisningen til vedleggene skulle vært fjernet, men ble ved en feil hengende igjen i rapporten. Excel-skjema med registrering som det er henvist i rapporten er ukomplett men kan lastes ned her 

I utgangspunktet vil det være tilstrekkelig med en kredittrating fra f.eks. Bisnode. Hvorvidt det kreves ytterligere dokumentasjon for en mer omfattende vurdering, avhenger av hvilken rating selskapet har mv